انواع آرم یا لوگو
All for Joomla All for Webmasters

انواع آرم یا لوگو

 انواع آرم

از ديدگاه نشانه شناسي دسته بندي آرم بر حسب تركيب عناصر زباني و شمايلي انجام مي گيرد. بر اين اساس دسته ايي از آرم ها فقط از عناصر زباني استفاده مي كنند (يك نام - يك يا چند حرف) كه آنها را "ارم نوشتاري "، "logotype"  مي ناميم.
دسته ديگر با تركيب عناصر شمايلي طراحي شده اند، كه آنها را "آرم شمايلي" ، logo iconique"
يا "icotype" مي ناميم.
دسته سوم، از تلفيق عناصر نوشتاري و شمايلي ساخته شده اند كه آنها را "آرم تلفيقي" ،
"logo mixte " مي ناميم.

لوگو آنلاین، طراحی لوگو ، ساخت لوگو

آرم نوشتاري logo type

اين دسته از آرم ها فقط با استفاده از نشانه هاي زباني طراحي مي شوند :
 
1-گاه با نام اختصاري يك موسسه يا سازمان مانند BHV براي فروشگاه
Bazard de L' Hotel de Ville، و يا CA براي بيمهCredit Agricole
2- گاهي با بزرگنمايي حرف اول نام موسسه مانند H براي انتشارات  Hachette
3-گاهي با تركيب بندي حروف و ارقام  مثل  M 3
4-برخي اوقات نيز نام كامل موسسه يا سازمان را بازنمايي مي كنند: نام طراح و سازنده جواهرات Cartier ، نام فروشگاه بزرگ و زنجيره اي Lafayette، نام طراح و توليد كننده
پوشاك New Man
بنابر اين "آرمهاي نوشتاري" به دو گونه اند: يا نام موسسه را نمايش مي دهند و يا از حروف و ارقام استفاده مي كنند. استفاده از حروف، قابل انعطاف تر است و به راحتي با زمينه هاي فرهنگي گوناگون تطبيق پيدا مي كند. ولي از طرفي تآثير گذاري آن به عنوان يك علامت خاص، بستگي به  قابليت به ياد سپردن آن دارد. نام هاي كامل  هر چند طولاني ميت وانند به ياد ماندني باشند، زيرا مانند متن در لحظه خوانده  مي شوند، اما استفاده از آن ها در زمينه هاي فرهنگي مختلف ممكن است مشكل آفرين باشد .در طراحي آرم هاي نوشتاري مانند آرم هاي شمايلي ممكن است از عناصر تجسمي، مانند بافت و رنگ استفاده كنند. كاربرد اين عناصر در نوشتار و تكرار در استفاده يكنواخت از آن ها، به مرور  تاثير گذاري آرم نوشتاري را مانند آرم شمايلي خواهد كرد.


آرم شمايلي logo iconique يا ico type

اين نوع آرم ، تصويري است كه مي تواند نمادي تجريدي، تصوير يك شي، يك نقش و غيره باشد.
دسته اي از اين آرم ها فيگوراتيو هستند مانند : سنجاب، مرد يا اسب. دسته اي ديگر تصاوير غير فيگوراتيو هستند مانند: پيكان،مربع، دايره و غيره. بنابر اين مي توان 3 نوع آرم شمايلي را در نظر گرفت:

1- آرم شمايلي _ imaginal تصويري است كه شباهت زيادي با يك شي مادي دارد; آرم پودر شكلات سازي "Chicor'ee Leroux" زني را كه با طراحي ساده شده اي رسم شده در  حال تعارف آن كالا به مخاطبان نشان مي دهد، كه نمونه مناسبي از اين گونه است.

2-آرم شمايلي _ diagrammatique كه با يك طرح خلاصه و موجز، مشخصه اصلي فراورده را نشان ميدهد. آرم قديمي اداره برق فرانسه (EDF) كه يك آذرخش است دقيقا از اين مقوله است
 
3- آرم شمايلي _ استعاري m'etaphorique از طريق جا به جايي معنايي و با به كار گرفتن عنصري معنادار نشان دهنده ي كاركرد يا توانايي مارك يا كالاي مورد نظر است، عمل مي كند. آرم كارخانه خودرو سازي پژو كه در آن يك شير، استعاره از قدرت خودرو است، در اين مقوله قرار مي گيرد. آرم اين كارخانه از سال 1882 تا كنون چندين بار تغيير شكل يافته. تصوير شير به عنوان عنصر ثابت و استعاره اي از قدرت در تمام آرم ها باز نمايي شده است.

 لوگوي نصويري

4-آرم شمايلي - نمادين: بدون هيچ رابطه فطري با موضوع و يا عملكرد آن ها هستند.
مثال اين نوع آرم تصوير تمساح در مارك توليد كننده ي پوشاك ورزشي ''lacoste'' است.
تصوير اين تمساح  طرح روي بلوز ورزشكاران شد و از ان موقع تا كنون  تصوير تمساح در آرم lacoste به عنوان عنصر تصويري مشخص كننده اين مارك است.

 آرم شمايلي

آرم تلفيقي  logo mixte

اين دسته از آرم ها، از همزيستي دو گونه پيام ساخته مي شدند: پيام زباني و پيام شمايل نگارانه.
بدين سان امكان پديد آمدن چند گونه رابطه بين اين دو نوع پيام وجود دارد: مي توانند همجوار هم باشند، مي توانند يكديگر را تقويت كنند و يا موجب تثبيت يكديگر شوند.
رابطه همجواري،  بر اين اصل استوار است است كه نوشتار و شمايل در حكم دو واحد مستقل در كنار يكديگر قرار مي گيرند. اين نوع تلفيق در آرم به وضوح مسئله ي مشروعيت را پيش مي كشد زيرا به نظر مي رسد كه بخش نوشتاري و طرح شمايلي آرم، هر يك از تناسب و موضوعيت بالايي برخوردار نيستند.
آرم كارخانه توليد كننده ي روغن نباتي Lesieur نمونه ي مناسبي براي نمايش اين نوع رابطه است.

آرم تلفيقي

رابطه ي تثبيت كننده، مي تواند گوياي وضعيتي باشد كه در آن پيام شمايلي داراي تعابير
چند گانه باشد. در اين صورت پيام زباني با جهت دادن به مخاطب،  يكي از تعابير اين نشانه ي تصويري چند معنا را تثبيت مي كند. در آرم هايي كه داراي "شعار" هستند، يا به عبارت دقيق تر  شعار  را به خدمت مي گيرند، اين شعار است كه معناي بخش شمايلي آرم را روشن مي كند. آرم توليد كننده زير پوش هاي (دامار) نمونه خوبي است. اين آرم از سال 1958 تا كنون چند بار تغيير يافته است ، اما شعار اين آرم همواره به عنوان عنصر نوشتاري ثابت در طراحي اين آرم، نقش تثبيت كننده ي شمايل دياگراماتيك را به عهده داشته است.

رابطه تقويت كننده بين دو وجه بازنمايي زباني و شمايلي در صورتي امكان پذير است كه اين دو واحد در بطن يك نظام چرخشي قرار گيرند و همچون دو عنصر همنشين نقش كلي تري ايفا كنند. در اين صورت مفهوم آرم از بك نوع فرايند خوانش نشآت مي گيرد كه فرم چرخش نگاه بين اين دو وجه بازنمايي يك پيام، يكپارچه شده است.
آرم توليد كننده ي قهوه ي Jacques Vabre آرم كارخانه بيسكويت سازي Heudebert، يا آرم
آزمايشگاه Urgo نمونه هاي مناسبي براي نمايش اي نوع رابطه هستند.

انواع نشانه ها:

1- نشانه ي نمايه اي indexi que: اين نشانه ها بر يك رابطه علت و معلولي ميان موضوع و نشانه استوارند. نمايه نشانه اي ست كه از موضوع خود تاثير گرفته است. يعني به نشان بر جاي مانده از گونه اي موضوع، نمايه مي گوييم مانند: رنگ پريدگي چهره  به نشان خستگي دود به نشانه آتش، ابر به نشانه باران و ...
با اين تعريف يك آرم هيچگاه نمي تواند حقيقتا يك نشانه نمايه اي باشد.

2- نشانه شمايلي iconique: دومين نوع نشانه در طبقه بندي سه گاني پيرس مي باشد.
رابطه ايست مبتني بر شباهت علت و معلول يا همان موضوع و نشانه:يك طرح فيگوراتيو، يك تصوير ساده شده كه نمايانگر يك خانه، درخت و ... باشد. در صورتي كه به درخت و خانه شبيه باشد شمايل محسوب مي شود.

3- نشانه نمادين  symbolique: نشانه هايي كه به موضوع از راه قرار داد يا قاعده اي محكم و از طريق همبستگي با ايده هاي كلي مرتبط مي شوند. نماد هاي كلاسيك مانند: پرچم كشور ها، كبوتر صلح، علايم راهنمايي، نت هاي موسيقي و الفباي مدارس و... همچون نظامي از نشانه هاي قرار دادي در نظر گرفته شده اند.
نشانه هاي نمادين بيش از انواع ديگر نشانه ها در اجتماع كاربرد دارند.